Публикувано : чт, фев 5th, 2015

КЗК спря търг за проектиране на жп отсечката Волуяк – Храбърско – Перник

Share This
Tags

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за рехабилитация и модернизация на железопътни участъци по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 2 – „Изготвяне на технически проект за рехабилитация на железопътна отсечка Волуяк – Храбърско – Перник” за проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа”.

Проучването по преписката показа, че в състава на комисията за провеждане на процедурата не са включени експерти с квалификация и опит по изготвяне на проектни проучвания, кадастрални карти и технически проекти в областта на железопътната инфраструктура – основни дейности по поръчката. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците и по-специално техническите оферти.

КЗК освен това установи, че Консорциум „В.Х.П. Проект 2014”, определен за изпълнител по обособена позиция № 2, не е доказал, че отговаря на минималните изисквания на възложителя за технически, икономически и финансови възможности, тъй като не е представил валидна застрахователна полица за професионална отговорност.

Също така, посоченият от Консорциум „В.Х.П. Проект 2014” ключов експерт „Железен път” не е доказал, че отговаря на едно от условията на възложителя – да притежава минимум 8 години опит в проектирането на железопътна инфраструктура.

КЗК връща процедурата на етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществената поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Напишете коментар

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

КЗК спря търг за проектиране на жп отсечката Волуяк – Храбърско – Перник