Сметната палата извърши одит на „Холдинг БДЖ” ЕАД

В този раздел се публикуват и коментират всички материали от официалните медии за българските железници като целта е всички жп любители и професионалисти да са в течение на информацията, която циркулира в медийното пространство за сектора. В този раздел може да публикувате и коментирате всякакви материали от официалните български медии за българските железници. Разделът няма за цел да популяризира определени медийни публикации, а да ги потвърди, отрече, коментира и пр. от гл.т. на професионалната фактология и обективност. При по-задълбочени дискусии, които се отклоняват от конкретните коментари по даден медиен материал, модераторския екип си запазва правото да премества дискусиите в съответните специализирани категории и раздели на форума.

Сметната палата извърши одит на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Мнениеот Administrator » Чет Авг 01, 2013 1:09 pm

Сметната палата извърши възложения й от парламента одит на „Холдинг БДЖ” ЕАД

01 август 2013 | 11:53

София. Сметната палата извърши одит на дейността на „Холдинг БДЖ” ЕАД, който включва дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 01. 01. 2011 г. до 30. 09. 2012 г. Одитът е възложен с на решение на 41-то Народно събрание от 19 септември 2012 г., съобщиха от пресцентъра на Сметната палата. Одитната задача обхвана „Дейността на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Предвид ограниченото време, в обхвата на одита се включиха дейности, определящи във висока степен постигането на целите на дружеството за осигуряване на своевременен, безопасен, точен, надежден железопътен транспорт.
„БДЖ – Пътнически превози “ ЕООД е учредено на 26 октомври 2007 г. по реда на Търговския закон чрез отделяне от „Български държавни железници“ ЕАД, чийто правоприемник е „Холдинг Български държавни железници” ЕАД („Холдинг БДЖ” ЕАД). Едноличен собственик на капитала на „Холдинг БДЖ” ЕАД е българската държава.
През одитирания период е стартирал, но не е приключил процеса на преобразуване на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД.
Преобразуването на дружествата е една от мерките, предвидени в разработения през 2010 г. План за преструктуриране и финансово стабилизиране на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за периода 2010 г. – 2016 г. Планът е нотифициран в частта за оздравителна държавна помощ в размер на 248,6 млн. лв., с Решение С (2010) 9423 на Европейската комисия от 15.12.2010 г.
Същността на преобразуването на трите дружества е документирана в нотариално заверен договор. Страните по договора се споразумяват да се извърши преобразуване на дружествата чрез отделяне на имущество от „Холдинг БДЖ ЕАД” (преобразуващо се дружество) и преминаването му към „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ –Товарни превози“ ЕООД (приемащи дружества).
Съгласно договора, имуществото, което се отделя от „Холдинг БДЖ” ЕАД и преминава към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, представлява право на собственост върху 332 локомотива, дизелови мотрисни влакове, електрически мотрисни влакове; 5 отоплители, парен локомотив; 746 пътнически и спални вагони и 17 броя вагони; недвижими имоти; машини, съоръжения и движими вещи;правата и задълженията, произтичащи за „Холдинг БДЖ” ЕАД от договори и други разчети. При отделяне на имуществото от „Холдинг БДЖ” ЕАД към приемащите дружества не е прецизирано определянето на тяговия подвижен състав (локомотиви и мотрисни влакове) и това обуславя необходимостта през януари 2012 г. чрез договор за замяна да се прехвърлят от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на „БДЖ –Товарни превози“ ЕООД 70 локомотива за извършване на товарни превози, като в същото време са получени 26 локомотива за извършване на пътнически превози.
Подвижният железопътен състав, прехвърлен на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по реда на договора е морално и физически амортизиран:
- 4 на сто от общия вагонен парк е с година на производство 1974; 35 на сто – преди 1980 г.; 42 на сто – между 1980 и 1989 г.; 19 на сто – между 1990 и 1996 г.;
- 48 на сто от локомотивите и мотрисните влакове са доставен преди 1980 г., 4 на сто – преди 1970 г., 18 на сто – преди 1990 г. и 30 на сто – между 1994 г. и 2008 г., като през последната са доставени 10 броя електрически мотрисни влакове.
Възрастовата структура на вагонния парк не дава възможност за изпълнението на стандартите за качество на железопътния пътнически превоз в частта на комфорта на превоза. Затруднено е поддържането в техническа изправност на вагоните, локомотивите и мотрисните влакове, тъй като съществуват серии, за които е преустановено производството на части и е необходимо намиране на техническо решение за тяхната замяна. Освен това част от заводите, произвеждащи специфични резервни части за определени серии вагони, са прекратили дейността си.
През одитирания период не са извършени доставки на нов подвижен железопътен състав (вагони и локомотиви). След проведена от „БДЖ“ ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка през 2008 г., през декември 2010 г. е подписан договор за производство и доставка на 30 спални вагони тип TVS 2000 между „Холдинг БДЖ“ ЕАД, като правоприемник на „БДЖ“ ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД от една страна и от друга - „Тюркие Вагон Санаи” АШ Тювасаш, Турция. Подписаните в процеса на изпълнение на договора допълнителни споразумения създават предпоставки за забава при доставянето и въвеждането в експлоатация на вагоните и удължават срока за обновяване на съществуващия вагонен парк на дружеството. Към датата на приключване изпълнението на одитната задача от общо 30 вагона, 6 се намират на територията на Република България, но не са приети от възложителя поради непълна техническа документация, инструкции за употреба и др. По данни на турската страна 14 вагона се намират на турско-българската граница – Капъкуле, 5 са на съхранение в завода производител и 5 са на завършващ етап от производството.

Сред констатациите на Сметната палата още са:

Осъществяването на процеса на преструктуриране е забавено и все още не е приключило, което поражда риск за постигане на основната цел на дружеството за осигуряване на своевременен, безопасен, точен, надежден железопътен транспорт.
Няма ясно изградена стратегическа визия за развитието на железопътния сектор в страната и механизми, които да ангажират неотменимо всички управленски структури на изпълнителната власт с функции по прилагането и изпълнението на държавната политика в областта на железопътния сектор. Непоследователно е прилагана политиката на държавата в областта на железопътния сектор от министъра на финансите.
През одитирания период не е финализирано изпълнението на Закона за предоставяне на помощ за оздравяване на групата „Холдинг БДЖ” ЕАД, с което не е осигурено мостово финансиране до 140 млн. лв. заем от Българската банка за развитие въз основа на целево предоставени от централния бюджет възстановими средства като гаранционни депозити. Законът за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг БДЖ” ЕАД е приет през 2011г. с цел подпомагане изпълнението на политиката за укрепване на търговския капацитет на ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Той е едно от осемте предварителни действия, чиито изпълнения са предпоставка за продължаване започналите през 2010 г. преговори със Световната банка за кредитиране на Програмата на правителството за реформа в железопътния транспорт.
Отделянето на имущество от Холдинга и прехвърлянето му на дъщерните дружества не е прецизирано, което налага „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД да ползва под наем подвижен железопътен състав, собственост на Холдинга, като разходите по наемането остават за сметка на финансовия резултат на дружеството и при затруднено финансово състояние на наемателя (средномесечно по 48 броя локомотиви и мотрисни влакове с обща начислена наемна цена 1,127 млн. лв. без ДДС, и 7 броя вагони с обща начислена наемна цена в размер на 336 хил. лв. без ДДС, като определената наемна цена е на основание подписани преди преобразуването на групата договори за наем).
Холдингът предвижда продажбата на отдаваните под наем активи. От това ще произтекат затруднения за дъщерното дружество при изпълнение на Договора за извършване на обществена превозна услуга в областта на железопътния транспорт на територията на Република България.
БДЖ – Пътнически превози” ЕООД има несъбрани вземания от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД в размер на 21 млн.лв., които оказват пряко влияние върху финансовото му състояние, намаляват неговата ликвидност и платежоспособност, и създават условия за недостиг на финансови ресурси за осигуряване на нормалната стопанска дейност на дружеството.
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не изпълнява в срок задълженията си по Договора за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт, свързани с осигуряване и повишаване качеството на превозната услуга и надеждното отчитане на точността на превозите. Сред тях са изискванията за въвеждане на система за осигуряване на качеството съгласно ISO 9000 и следващите стандарти, за внедряване на пътническа информационна, билетоиздаваща и резервационна система, свързана с Европейската резервационна система и с информационните системи на европейските железопътни предприятия и работа в реално време, както и за създаване на техническа система за централизиран контрол на влаковете, която да дава възможност за точно проследяване на местоположението на отделните влакове по всяко време и за автоматичен запис и документиране на времето на тръгване и пристигане. Гореизброените задължения са и част от изисквания в Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. По време на одита са предприети необходимите управленски действия за изпълнение на част от поетите задължения
За периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2012 г. на дружеството са наложени неустойки в общ размер на 916 хил. лв. по Договора за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт. В същото време договорът не регламентира достатъчно ясно, точно и еднозначно някои от показателите за измерване на неговото изпълнение.
Дружеството изпитва сериозни затруднения при извършването на основните ремонти на локомотиви и мотрисни влакове поради липса на технически добре оборудвани ремонтни бази и недостиг на квалифициран персонал.
Освен плановите ремонти в депата се извършват и ремонти по необходимост (случайни ремонти) при установена неизправност, чийто брой е висок заради възрастта на основната част от локомотивите и мотрисните влакове и липсата на нови резервни части за част от системите в локомотивите. (От 23.05.2011 г. до 31.12.2011 г. са извършени 3174 ремонта по необходимост, а за първите девет месеца на 2012 г. те са 2454.)
Невъзможността за своевременно изпълнение на циклите на плановите ремонти довежда до значително намаляване на броя на локомотивите и мотрисните влакове, годни за експлоатация. (Ето и пример: По сведение за състоянието на експлоатационния локомотивен парк на 01.10.2012 г. - при заявка за локомотиви и мотрисни влакове за деня, необходими за композирането на влаковете - 153 броя, са подадени за експлоатация 109 броя (39 на сто неизпълнение). От останалите машини (при парк на дружеството от 278 локомотива и мотрисни влакове) 69 са спрени за планов ремонт, и 61 – за ремонт по необходимост. В резерв са отчетени 49 локомотива - т. е. такива, които не подлежат на ремонт поради липсващи много части по тях, използвани за други ремонти. За осигуряване на плана за композиране за деня са наети осем локомотива от „Холдинг БДЖ“ ЕАД.)
Въведените правила и процедури по възлагане на обществените поръчки в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД са недостатъчни и непълни, с усложнен режим на одобрение, което е една от причините за ненавременно подписване на договорите за доставка и извършване на ремонти на вагони, локомотиви и мотрисни влакове. Допуснати са системни грешки и нарушения след сключването на договорите за възлагане на обществени поръчки, както и извършване на разходи за услуги, без да са възложени в съответствие с нормативните изисквания. По време на одита е изготвен проект на нови Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Към датата на приключване на одита няма развитие на процесите по финансовото оздравяване на Холдинга и дъщерните дружества, респ. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, което затруднява коректното изпълнение на Договора за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт.
Сметната палата е дала 10 препоръки на управителите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за подобряване на дейността.
Освен на председателя на Народното събрание, одитният доклад е изпратен още на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народното събрание (съгл. чл. 47, ал. 3 от Закона за Сметната палата), на изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД (съгл. чл. 47, ал.1 от ЗСП), на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (съгл. чл. 49, ал. 1 от ЗСП, в частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки) и на директора на АДФИ (съгл. чл. 55, ал. 1 от ЗСП)

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!

Източник: Фокус
Administrator
Администратор
 
Мнения: 2429
Регистриран на: Сря Юли 17, 2013 11:35 am

Назад към Българските железници през погледа на медиите

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта